Cocina Domo

Modèle Domo

Atmosphère PVC 02

Xativa 22 mm. Crema Seda F.Nº52 Alfa 22 mm. Blanco Fresno Mate F.Nº 59 Doha 22 mm. Nogal Rinaldi F.Nº 76 Alzira 22 mm. Oliva Fresno Mate F.Nº58 Maella Tipo 2 8cm. Crema Fresno Mate F.Nº60 Domo 22 mm. Gris Claro F.Nº70